Hlavnou činnosťou našej firmy
je spracovávanie projektovej dokumentácie silnoprúdových
a slaboprúdových zariadení


Prípojky a prekládky 22kV,
prípojky a prekládky NN,
trafostanice a umelé
osvetlenie objektov,
rozvody NN pre
technologické zariadenia,
elektrická požiarna a
zabezpečovacia signalizácia,
telefónnepobočkové ústredne,
slaboprúdové oznamovacie zariadenia a vedenia,
videosystémy,
kontrola vstupu a dochádzky,
meranie a regulácia,
slaboprúdové prípojky
a prekládky telefónu
a iné